i samarbete med

Sekretesspolicy

Privatliv och cookies

MB Diffusion agerar i egenskap av registeransvarig för att utföra statistiska analyser med hjälp av cookies som sparas på den här webbplatsen (hädanefter ”webbplatsen”).

I den egenskapen önskar MB Diffusion ge dig klar och tydlig information om hur vi använder oss av cookies när du surfar på webbplatsen.

I - En cookie, vad är det?

En cookie är en textfil som lagras på hårddisken på din enhet (dator, surfplatta, mobil) via din webbläsare i samband med att du besöker en tjänst on line.
Detta innebär att en cookie skickas till oss varje gång du öppnar en sida på webbplatsen via din dator eller din mobila enhet. Cookies som sparas av oss när du besöker webbplatsen känner inte igen dig personligen som individ utan känner enbart igen den enhet som du använder dig av. Cookies lagrar inga känsliga personliga uppgifter men ger helt enkelt information om ditt surfande genom att göra det möjligt att känna igen din enhet vid ett senare tillfälle.
Cookies förorsakar inga skador på din enhet, men möjliggör till exempel att enkelt hitta dina preferenser, automatiskt fylla i vissa fält och anpassa innehållet i våra tjänster.
Du väljer själv om du vill att cookies sparas i din enhet och du kan enkelt kontrollera vilka cookies som sparas. För att få en mer detaljerad information om behandling och kontroll av cookies hänvisar vi till rubriken ”Dina val angående cookies”.

II - Cookies som sparas av MB Diffusion och deras användningsområde

MB Diffusion placerar enbart analytiska cookies på webbplatsen.

Analytiska cookies gör det möjligt för oss att få mera kunskap om webbplatsen och förbättra användartillgängligheten genom att ta fram statistik och volymer på frekvenser och användande (rubriker och innehåll som besöks, ordningsföljd...).

III - Uppgiftsmottagare

Insamlad data är tillgänglig för MB Diffusion i egenskap av registeransvarig och för våra tjänsteleverantörer, som agerar i egenskap av underleverantörer, som tekniskt bidrar till att förverkliga de slutändamål som avses ovan (värdtjänstleverantör).

Slutligen, när du svarar på en annons eller fyller i ett kontaktformulär vidarebefordras dina kontaktuppgifter till den part som är upphov till annons eller formulär, och som i sin tur är registeransvarig.

IV - Registeransvarig

MB Diffusion, registrerat i handelsregister i Paris, Frankrike, under nummer SIREN 432 552 966, på adress 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, Frankrike, som representeras av Thomas Churchill, i egenskap av VD, är registeransvarig för data insamlad via webbplatsen.

V - Lagringsperiod

Analytiska cookies har en giltighetslängd på 13 månader.

För att få reda på hur länge de kontaktuppgifter som du uppger när du svara på en annons eller fyller i ett kontaktformulär lagras på webbplatsen, ber vi dig att ta kontakt med berörd part genom att klicka här.

VI - Dina rättigheter

I enlighet med personuppgiftslagen har du följande rättigheter beträffande dina personuppgifter som samlas in av MB diffusion på webbplatsen via analytiska cookies:

  • Åtkomst: din rätt att få en bekräftelse på om uppgifter rörande dig behandlas eller inte, och om så är fallet, rätt att ta del av dessa uppgifter;
  • Korrigering: din rätt att utan dröjsmål få oriktiga uppgifter korrigerade, eller kompletterade när de är ofullständiga;
  • Radering/Borttagning: din rätt att utan dröjsmål få dina uppgifter raderade, utan att detta kan inverka på våra skyldigheter eller andra absoluta krav på lagring;
  • Begränsning: din rätt att få till stånd en begränsad behandling av dina personuppgifter om du opponerar dig mot behandling, om du bestrider exaktheten i dina uppgifter, om du tror att behandlingen är olovlig eller om du har behov av uppgifterna för att kunna fastställa, utöva eller försvara dina rättigheter i domstol;
  • Opponering: din rätt att när som helst opponera dig mot behandling av dina uppgifter av MB Diffusion, förutom när MB Diffusion har befogade eller tvingande skäl. Du kan även opponera dig mot behandling av dina uppgifter när avsikten är att utföra marknadsprospektering;
  • Portabilitet: din rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och interoperabelt format, samt att du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan vårt motsättande;
  • Du har rätt att inte utsättas för beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling av dina uppgifter och som får juridiska konsekvenser för dig eller på annat sätt påverkar dig, förutom då ett sådant beslut är nödvändigt för att kunna sluta eller verkställa ett avtal, eller när det är tillåtet i lag;
  • Du har rätt att framföra klagomål till en kontrollerande myndighet;
  • Du har rätt att ge instruktioner i händelse av dödsfall, angående hantering av dina personuppgifter.

Du kan utöva dina rättigheter, t.ex. att motsätta dig användning, begära dataportabilitet, få tillgång till uppgifter, genom att kontakta oss här.

För att utöva din rättighet att bestämma hur du vill att vi använder cookies hänvisar vi till rubriken ”Dina val angående cookies”.

För att utöva dina rättigheter angående de kontaktuppgifter som samlas in när du svarar på en annons eller fyller i ett kontaktformulär på webbplatsen, ber vi dig ta kontakt med berörd part genom att klicka här.

VII - Uppgiftsskyddsombud

Adevinta France, där MB Diffusion är dotterbolag, har utsett ett uppgiftsskyddsombud som kan nås via E-post: fr.privacy+mb-diffusion@adevinta.com eller på postadress: Adevinta France, le délégué à la protection des données, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris, Frankrike.

VIII - Säkerhet för dina uppgifter

Vi skyddar vår information med hjälp av anpassade tekniska och organisatoriska åtgärder för att kunna garantera en säkerhetsnivå som motsvarar risken. Våra skyddsåtgärder inbegriper bland annat brandväggar, fysiska kontroller för tillgång till våra databascentraler och kontroller av tillstånd att ta del av information.

IX - Ditt val när det gäller cookies

Du kan när som helst göra nya val eller ändra dina val gällande cookies, genom att följa instruktionerna nedan :

Inställningar i din webbläsare

Du kan när som helst ställa in din webbläsare så att cookies sparas på din enhet (opt-in) eller, tvärt om, att de avfärdas (opt-out). Vissa webbläsare gör det möjligt att definiera olika regler för olika webbplatser.

Alla webbläsare har olika inställningar för användning av cookies. Uppgifter om detta finns i din webbläsares hjälpmeny, där får du information om hur du kan ställa in enligt dina egna önskemål:

X - Andra värdefulla källor

Information om cookies och de val du kan göra hittar du på följande webbplatser:

Tveka inte att kontakta oss för alla typer frågor eller önskemål gällande de cookies som sparas på webbplatsen genom att följa denna länk.